folding hands-1

“Hello” ຫຼື “ສະບາຍດີ”

ກະລຸນາສົ່ງຂໍຄວາມເຖິງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ info@mekonglegal.com ແລະ ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າຈະຕອບກັບທ່ານຢ່າງວ່ອງໄວ.

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ມີຄວາມຄິດໃໝ່ໆທີ່ຈະແບ່ງປັນ ຫຼື ຕ້ອງການຄຳເຫັນທີ່ສາມາດນຳທ່ານໄປໃນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ພວກເຮົາຕ້ອງການໄດ້ຍິນສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຈາກບັນດາທ່ານ.

ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເນັ້ນໜັກໄປທີ່ວຽກງານທີ່ ກ່ຽວກັບ ແຮງງານຢູ່ ສປປ ລາວ, ປະສົບການຂອງພວກເຮົາໃນພາກພື້ນແມ່ນກວ້າງຂວາງ, ຄວບຄຸມພື້ນທີ່ການດຳເນີນການທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ.

ຢ່າງນ້ອຍທີ່ສຸດ, ພວກເຮົາສາມາດສະໜອງຄຳແນະນຳເບື້ອງຕົ້ນ ຫຼື ແນະນຳຄູ່ຮ່ວມງານໃຫ້ແກ່ທ່ານ, ຊຶ່ງສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານໄດ້.

ກະລຸນາອອກຄຳຄິດຄຳເຫັນ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ທຸກໆການສະເໜີການຮ່ວມມືແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກທ່ານ.

ຂອບໃຈ, thank you!