ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກທຸລະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (NGO), ສະຖານທູດ ຫຼື ສະມາຄົມ, ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານທາງດ້ານແຮງງານຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ໝາກຜົນທີ່ດີທີ່ສຸດ 

ສິ່ງທີ່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຄວນພິຈາລະນາ:

 • ປະເພດການວ່າຈ້າງງານ ແລະ ຂໍ້ຜູກມັດຂອງສັນຍາແຮງງານ;
 • ການວ່າຈ້າງ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຍົກເລີກ ແລະ ພາກປະຕິບັດ;
 • ສິດທີ່ຄວນໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ;
 • ຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ແຮງງານ, ອຸບັດຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ການຊົດເຊີຍ;
 • ການວ່າຈ້າງແຮງງານຕ່າງປະເທດ ລວມທັງຂໍ້ຈຳກັດໃນການວ່າຈ້າງແຮງງານຕ່າງປະເທດ, ໂກຕ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ ແລະ ວີຊາ;
 • ພັນທະດ້ານອາກອນລາຍໄດ້ ແລະ ການຊໍາລະປະກັນສັງຄົມ; ແລະ
 • ການຮ່າງ ຫຼື ທົບທວນຄູ່ມືແຮງງານຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນຕ່າງໆ (ຫຼື ເອີ້ນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ‘ກົດລະບຽບພາຍໃນ’).

ບໍລິສັດ, ສະຖານທູດ ແລະ NGOs ທັງໝົດມີຄວາມຈໍາເປັນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການສ້າງຄູ່ມືແຮງງານ. ຄູ່ມືແຮງງານຕ້ອງຖືກຈົດທະບຽນກັບກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອມີຜົນສັກສິດ.

 1. ການໃຫ້ຄຳປຶກສາສະເພາະດ້ານແຮງງານ ແລະ ມາດຕະການໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ.

ສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານ

ການເລີ່ມຕົ້ນກົດລະບຽບໃໝ່? ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງສິດຂອງທ່ານ, ພັນທະ ຫຼື ສິດໃນຖານະຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ? ກະລຸນາເບິ່ງການບໍລິການສະເພາະຜູ້ອອກແຮງງານ, ການດັດແກ້ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

ສິ່ງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຄວນພິຈາລະນາ:

 • ເວລາໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການຄິດໄລ່ການເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງ;
 • ຄ່າແຮງງານ ແລະ ເງິນເດືອນ;
 • ອາກອນລາຍໄດ້ ແລະ ການຊໍາລະປະກັນສັງຄົມ;
 • ວີຊ້າ;
 • ວັນພັກ (ວັນພັກສ່ວນຕົວ, ວັນພັກລັດຖະການ, ອະບັດຕິເຫດ ແລະ ການເຈັບເປັນ ແລະ ວັນພັກເນື່ອງຈາກເກີດລູກຂອງແມ່/ຂອງພໍ່);
 • ຂັ້ນຕອນການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານ; ແລະ
 • ຜົນປະໂຫຍດຂອງການບຳນານ.
 1. ການໃຫ້ຄຳປຶກສາສະເພາະດ້ານແຮງງານ ແລະ ການປົກປ້ອງອື່ນໆ.
  ຕົວຢ່າງ ການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການຈຳແນກ, ການລະເມີດສັນຍາ, ອຸບັດເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ. ເພີ່ມເຕີມຈາກການການປົກປ້ອງສິດຂອງທ່ານ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສປ ລາວ, ພວກເຮົາຈະທົບທວນຄືນສິດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສັນຍາແຮງງານ ແລະ ປື້ມຄູ່ມືຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນຕ່າງໆ (ຫຼື ເອີ້ນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ‘ກົດລະບຽບພາຍໃນ’).

ນະໂຍບາຍ & ການຄົ້ນຄວ້າ

ຈາກປະສົບການທີ່ມີຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຊອກຫາການຮ່ວມມືຈາກນັກຄົ້ນຄວ້າ, ອົງກອນຕ່າງໆ ແລະ ລັດຖະບານ ທີ່ສືບຕໍ່ພັດທະນາເງື່ອນໄຂທາງດ້ານແຮງງານ ແລະ ການວ່າຈ້າງງານຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານໄປສູ່ການກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ການພັດທະນາ.​

ພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນດ້ານລຶກ, ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທ້າທ້າຍຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຊອກຫາຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ເພື່ອສ້າງການຜົນສະທ້ອນທາງບວກໃຫ້ແກ່ສັງຄົມລາວ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮ່ວມມືກັບພວກເຮົາ.

ວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ

ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງໃນການມອບການບໍລິການໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍການສະໜອງການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍແບບບໍ່ຄິດຄ່າ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ NGOs.

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເນັ້ນໜັກໃນປັດຈຸບັນແມ່ນການທົບທວນຄືນກົດລະບຽບພາຍ (ຫຼື “ປື້ມຄູ່ມືແຮງງານ”), ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນອື່ນໆທາງດ້ານກົດໝາຍ ສຳລັບ ບໍລິສັດ ແລະ ບັນດາ NGOs ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ.

ດ້ວຍການໃຫ້ການບໍລິການບໍ່ຄິດຄ່າ, ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ຈະເພີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສ ສຳລັບ ເງື່ອນໄຂໃນການເຮັດວຽກ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ.

Matters to consider:

For example, against wrongful dismissal, discrimination, breach of contract, workplace injury and illness and labour-related disputes.

In addition to your rights protected under Lao PDR law, we will need to review your rights, benefits and entitlements in accordance with your employment agreement and your company or organisational handbook (also known as ‘internal regulations’).

For Employers

Whether you are a business, NGO, embassy or association, we are here to help you navigate Lao PDR’s labour and employment law framework to ensure compliance and best outcomes.

 • We are able to assist with drafting or reviewing employment contracts, consultancy agreements and other employment-related agreements to ensure compliance with Lao labour law. We are able to advise on additional benefits if requested.
Matters to consider:
 • Employment categories and contractual obligations;
 • Hiring and termination procedures and practices;
 • Mandatory entitlements and benefits due to employees;
 • Workplace health and safety, labour accidents and compensation;
 • Recruitment of foreign labour, including foreign employment restrictions, foreign labour quotas and visa requirements;
 • Personal income tax obligations and social security payments
 • Drafting or reviewing Company or Organisational Handbooks (also known as ‘internal regulations’).
All companies, embassies and NGOs are required under Lao PDR law to have a Company Handbook. At the very least, the handbook must be registered with the Ministry of Labour and Social Welfare to be effective.
 • Advising on case-specific matters and dispute resolution mechanisms.

Policy & Research

Drawing from our first-hand legal experience in Laos and elsewhere in the Mekong region, such as Cambodia, we seek to collaborate with researchers, organisations and governments to continually improve labour and employment conditions in Laos by providing evidence-based research into policy-making and development.

We have uniqueinsights into some of the challenges faced by employers and employees and seek to be part of the solution to develop strategies to create a positive impact to Lao society.

Please contact us if you want to collaborate with us on what we consider as much a mission of good will as we do a business.

For Employees

Starting a new role? Uncertain of your rights, obligations or entitlements as an employee in Laos? Please see our employee-specific services, tailored to meet your individual needs.

 • We are able to assist with reviewing employment contracts, consultancy agreements and other employment-related agreements to ensure compliance with mandatory legal requirements under Lao labour law. We are able to advise on additional benefits if requested.
Matters to consider:
 • Industry-specific working hours and calculation of overtime work;
 • Wages and salary;
 • Personal income tax obligations and social security payments;
 • Visa requirements;
 • Leave (personal, holidays, injury and illness, bereavement and maternity/paternity);
 • Termination procedures and redundancy;
 • Retirement benefits.
 • Advising on case-specific matters and other general protections.

For example, against wrongful dismissal, discrimination, breach of contract, workplace injury and illness and labour-related disputes.

In addition to your rights protected under Lao PDR law, we will need to review your rights, benefits and entitlements in accordance with your employment agreement and your company or organisational handbook (also known as ‘internal regulations’).

Pro Bono Work

We aim to give back to local communities by offering our services pro-bono (i.e. free of charge) to qualified small businesses and NGOs.

Our current focus is on the review of internal work rules (or the “employee handbook”), a legal requirement for companies and NGOs operating in Laos.

By providing this free service, we hope to increase the transparency of workplace conditions for the benefit of employers and employees.

Please contact us to be shortlisted.